Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2020/2021
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2020. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Pro přijetí ve 2. kole přijímacího řízení platí pouze kritéria stanovená školou, žák nekoná přijímací zkoušku.

Počet žáků přijímaných v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 je 40.

Organizace přijímacího řízení
Přijímací řízení se bude v letošním školním roce konat 14. a 15. dubna 2020 od 8.00 hodin. Náhradní termín bude 13. a 14. května 2020.
Pro přijímací řízení budou platit jednotné centrální přijímací testy MŠMT ČR a další kritéria stanovená školou. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis. Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut. V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“).  Další informace k přijímacímu řízení včetně ilustračních testů najdete na stránkách www.cermat.cz.

Pozvánku k přijímací zkoušce v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Každý uchazeč může písemné přijímací zkoušky konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu 13. a 14. května 2020.

Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu.

CERMAT zpřístupňuje hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, nejpozději do 28. dubna 2020. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Další hodnocení splnění přijímacích kritérií stanoví ředitel školy. 

Přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Přijímání cizinců
Ředitel školy pro přijímání cizinců upravuje podmínky přijetí. V prvním kole přijímacího řízení je na žádost zákonného zástupce žáka jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka prominuta. Žák musí prokázat při přijímacím řízení znalost českého jazyka (prokazuje se pohovorem).
Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR. Podmínkou je i předchozí splnění povinné školní docházky nebo absolvování základní školy. Cizinec, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, musí k žádosti o studium přiložit osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, které vydává příslušný krajský úřad.

Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí
Ředitel školy ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů na stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí si zákonní zástupci přijatých žáků vyzvednou ve škole v termínu zveřejněném s výsledky přijímacího řízení na stránkách školy. Ředitel školy zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.
Nepřijatým uchazečům ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zápisový lístek
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy slouží zápisový lístek. Tato povinnost se nevztahuje na dálkovou formu vzdělávání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (zveřejnění výsledků na stránkách školy). Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

  • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání v 1. kole přijímacího řízení,
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona (byl přijat na střední školu do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky).

Kritéria přijetí žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Důležité termíny:
do 1. března 2020 – odevzdat přihlášky na SŠ
1. termín přijímacího řízení 1. kola – 14. dubna 2020
2. termín přijímacího řízení 1. kola – 15. dubna 2020
náhradní termín přijímacího řízení – 13. a 14. května 2020