Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2021/2022
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2021. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Na základě mimořádného opatření MŠMT bude škola organizovat přijímací řízení pro školní rok 2021/22 bez jednotných příjímacích zkoušek. Rozhodujícím kritériem pro přijetí bude celkový zájem uchazeče o studium na odborné škole.

Počet žáků přijímaných v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 je 50.

Organizace přijímacího řízení

 – bude upřesněno

Rozhodnutí o přijetí a zápisový lístek

Před vydáním rozhodnutí má každý zákonný zástupce uchazeče dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení. Tohoto práva mohou zákonní zástupci využít dne (datum bude upřesněn) v době od 8. 00 do 9. 00 hodin v kanceláři školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si zákonní zástupci přijatých žáků vyzvednou v kanceláři školy (datum bude upřesněn) v době od 9. 00 – do 17. 00 hodin, kdy budou zároveň vyřizovány ostatní přijímací formality (předány smlouvy o studiu, seznam učebnic apod.) Rozhodnutí nelze předat uchazečům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou doručena poštou. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy slouží zápisový lístek, který uchazeč obdržel na ZŠ. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč (zákonný zástupce) odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to buď v rámci dokončení přijímacích formalit přímo při převzetí rozhodnutí o přijetí, nebo nejpozději do 23. 6. 2021. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do tohoto termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče. S odevzdáním zápisového lístku je nutno uhradit zálohu na školné ve výši 3 000,- Kč (odečítá se z celkové částky školného na školní rok 2021/2022).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

  • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde mu bylo vydáno nové rozhodnutí o přijetí v 1. kole přijímacího řízení – nevztahuje se na další kola přijímacího řízení,
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Odvolání uchazeče
proti rozhodnutí o nepřijetí podle zákona č. 135/2020 Sb. podat nelze. Uchazeč, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí,  může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být ve škole pro uchazeče volné místo. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

 

Důležité termíny:

do 1. března 2021 – odevzdat přihlášky na SŠ
1. termín přijímacího řízení 1. kola – bude upřesněno
náhradní termín přijímacího řízení – bude upřesněno