Přijímací řízení

Přijímací řízení

Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2021/2022
Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2021. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

Pro přijetí ve 2. kole přijímacího řízení platí pouze kritéria stanovená školou, žák nekoná přijímací zkoušku.

Počet žáků přijímaných v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 je 50.

Organizace přijímacího řízení

Přijímací zkoušky se budou konat – bude upřesněno

Pro přijímací řízení platí jednotné centrální přijímací testy MŠMT ČR a další kritéria stanovená školou. Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Oproti běžným pravidlům podle školského zákona může uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou, a to na škole, kterou uvedl v přihlášce jako první. Dochází k prodloužení času trvání jednotné přijímací zkoušky. Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut (o 10 minut delší, než je běžný čas). Test z matematiky trvá 85 minut (o 15 minut delší, než je běžný čas).

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby (pravítko, trojúhelník s ryskou, kružítko, úhloměr apod.)  Na psaní do záznamových archů nelze používat gumovací pera či fixy, ale barevné tužky a fixy je možno použít jako pomůcku pro poznámky či podtrhávaní v testovém sešitu. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané!

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu – bude upřesněno.

Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí 60 %. Další hodnocení splnění přijímacích kritérií stanoví ředitel školy.

CERMAT je povinen zpřístupnit výsledky jednotné přijímací zkoušky školám do 15. června 2020 (do 7 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky). Po obdržení výsledků přijímacího řízení je škola co nejdříve zpracuje  a v průběhu 15. června 2020 nebo nejpozději 16. června 2020  ředitel školy vyhlásí na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy pořadí přijatých uchazečů pod registračními čísly (každý uchazeč má toto číslo uvedeno na přiložené pozvánce k přijímacímu řízení).  

Rozhodnutí o přijetí a zápisový lístek

Před vydáním rozhodnutí má každý zákonný zástupce uchazeče dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijímacího řízení. Tohoto práva mohou zákonní zástupci využít dne 16. 6. 2020 v době od 8. 00 do 9. 00 hodin v kanceláři školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si zákonní zástupci přijatých žáků vyzvednou v kanceláři školy 16. – 17. 6. 2020 v době od 9. 00 – do 17. 00 hodin, kdy budou zároveň vyřizovány ostatní přijímací formality (předány smlouvy o studiu, seznam učebnic apod.) Rozhodnutí nelze předat uchazečům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou doručena poštou. K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy slouží zápisový lístek, který uchazeč obdržel na ZŠ. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč (zákonný zástupce) odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to buď v rámci dokončení přijímacích formalit přímo při převzetí rozhodnutí o přijetí, nebo nejpozději do 23. 6. 2020. Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole do tohoto termínu, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče. S odevzdáním zápisového lístku je nutno uhradit zálohu na školné ve výši 3 000,- Kč (odečítá se z celkové částky školného na školní rok 2020/2021).

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě:

  • že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde mu bylo vydáno nové rozhodnutí o přijetí v 1. kole přijímacího řízení – nevztahuje se na další kola přijímacího řízení,
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Odvolání uchazeče
proti rozhodnutí o nepřijetí podle zákona č. 135/2020 Sb. podat nelze. Uchazeč, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí,  může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Tuto žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být ve škole pro uchazeče volné místo. Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.

 

Hygienická pravidla průběhu přijímacích zkoušek

Před budovou školy se nesmějí uchazeči shromažďovat, musí mít nasazenou roušku a dodržovat odstupy 2 metry. Do budovy školy nemá přístup doprovod uchazečů. Ihned po vstupu do školy a následně do třídy uchazeči použijí dezinfekci na ruce. Roušku musí mít uchazeči po celou dobu pobytu ve společných prostorách školy. Každý uchazeč musí mít s sebou sáček na uložení použité roušky, nesmí ji odkládat volně na lavici. Po dobu přijímací zkoušky, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazené roušky. Stejně tak zadávající učitel. Přestávku mezi zkouškami mohou trávit uchazeči v učebně, kde se konají zkoušky, nebo mohou opustit budovu školy. V případě opuštění budovy školy za uchazeče škola nezodpovídá,  odpovědnost po tuto dobu za něj přebírají rodiče. 

Kritéria přijetí žáků v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Důležité termíny:
do 1. března 2020 – odevzdat přihlášky na SŠ
1. termín přijímacího řízení 1. kola – 8. června 2020
náhradní termín přijímacího řízení – 23. června 2020