Školní poradenské pracoviště

Školní kariérový poradce

Školní kariérový poradce: Ing. Helena Kotálová
Konzultační hodiny: pátek 12:55 – 13:40
Email: kotalova@poaplzen.cz

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní kariérový poradce stará především o:
• poskytování poradenských služeb žákům, kteří se potřebují zorientovat v nabídce následného studia, či dalších možností rozvíjení vlastního kariérového potenciálu,
• poskytování poradenských služeb či konzultací v oblasti následného studia nebo pracovního trhu žákům i jejich rodičům,
• zprostředkování kontaktů na další poradenská pracoviště, školy či další instituce,
• realizace a koordinace aktivit zaměřených na seznámení žáků se světem práce a podnikání,
• spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy,
• poskytování informačních a metodických materiálů.

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Eliška Kutná
Konzultační hodiny: pondělí 9:55-10:40
Email: kutna@poaplzen.cz

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence stará především o:
• poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště,
• realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů,
• spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy,
• poskytování informačních a metodických materiálů,
• péče o duševní zdraví a zdravé vztahy,
• prevence v oblasti zdravého životního stylu,
• prevence v oblasti sexuální, mravní a multikulturní výchovy.

Školní výchovný poradce

Školní výchovný poradce: Mgr. Marie Hrdinová, Ph.D.
Konzultační hodiny: středa 8:55 – 9:40 (popřípadě kdykoliv dle domluvy)
Email: hrdinova@poaplzen.cz

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o:
• poskytování informační konzultace poradenské a metodické podpory zákonným zástupcům žáka,
• poskytování poradenských služeb žákům /zákonným zástupcům v případě zvýšeného rizika školní neúspěšnosti a její prevence,
• poskytování poradenských služeb žákům /zákonným zástupcům z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
• zprostředkování kontaktů na dostupná poradenská pracoviště či instituce zabývající se poradenskými službami v oblasti vzdělávání,
• vytvoření zprávy a doporučení podpůrných opatření na základě posouzení speciálních potřeb žáka nebo mimořádně nadaného žáka,
• zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky dostupných poradenských pracovišť,
• poskytování metodické podpory škole a školskému zařízení při informování o podpůrných opatření u žáka,
• spolupráce s metodikem prevence a školním kariérovým poradcem,
• poskytování informačních a metodických materiálů týkající se oblasti vzdělávání.