poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Výsledky přijímacího řízení 2019/20

Výsledky přijímacího řízení zveřejněné 29. dubna 2019

Uchazeči přijatí v 1. kole přijímacího řízení na školní rok 2019/2020 - přijatí uchazeči (v pořadí od nejvyššího počtu získaných bodů dle kritérií přijetí) jsou zveřejněni pod evidenčním číslem přihlášky, které bylo uvedeno na pozvánce k přijímacím zkouškám):
  
01/2019
06/2019
14/2019
04/2019
09/2019
15/2019
05/2019
12/2019
08/2019
02/2019
13/2019
03/2019
07/2019
10/2019
 
 
Rozhodnutí o přijetí si mohou přijatí uchazeči spolu se zákonným zástupcem (nebo pouze zákonní zástupci) vyzvednout v úterý 30. dubna 2019. V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, po telefonické domluvě se lze domluvit na jiný termín (nezasílá se poštou).
 
V případě zájmu o studium na naší škole je nutno odevzdat podle § 60a školského zákona zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (ode dne zveřejnění na stránkách školy), čímž potvrdíte svůj úmysl stát se žákem školy.
 
V případě, že zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.
 
V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních školách v prvním kole přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, na kterou školu jej uplatní, neboť jej může uplatnit pouze jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč (zákonem č. 472/2011 Sb. byla schválena novela § 60a odst. 7 školského zákona).