poaplz@volny.cz
+420 377 423 217
Výsledky přijímacího řízení 2018/19

Výsledky přijímacího řízení zveřejněné 27. dubna 2018

Do kritérií přijímacího řízení školy byly zahrnuty výsledky jednotné přijímací zkoušky a od školního roku 2018/2019 jsou přijati žáci s těmito evidenčními čísly přihlášky (evidenční čísla uchazečů jsou řazena sestupně dle úspěšnosti):
(evidenční číslo přihlášky bylo uvedeno na pozvánce ke konání přijímací zkoušky)
  
02/2018
06/2018
04/2018
14/2018
03/2018
13/2018
11/2018
01/2008
09/2018
19/2018
07/2018
15/2018
05/2018
08/2018
12/2018
18/2018
16/2018
10/2018
 
Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijetí:
17/2018
 
 
Rozhodnutí o přijetí si mohou přijatí uchazeči spolu se zákonným zástupcem (nebo pouze zákonní zástupci) vyzvednout v pondělí 30. dubna 2018 v době od 12. 00 do 16. 00 hodin. V případě, že Vám tento termín nevyhovuje, po telefonické domluvě se lze domluvit na jiný termín (nezasílá se poštou).
 
V případě zájmu o studium na naší škole je nutno odevzdat podle § 60a školského zákona zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (ode dne zveřejnění na stránkách školy), čímž potvrdíte svůj úmysl stát se žákem školy.
 
V případě, že zápisový lístek uchazeč neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané SŠ. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.
 
V případě, že byl uchazeč přijat ve více středních školách v prvním kole přijímacího řízení, musí důkladně zvážit, na kterou školu jej uplatní, neboť jej může uplatnit pouze jednou. Výjimečně je umožněno uchazeči vzít zápisový lístek zpět, aby mohl potvrdit svůj zájem o vzdělávání na jiné SŠ, kde byl přijat na základě odvolání. V takovém případě písemně požádá ředitele příslušné SŠ o jeho zpětné vydání; vzdává se tím ale práva být žákem původní SŠ a bere na vědomí, že na jeho místo bude přijat jiný uchazeč (zákonem č. 472/2011 Sb. byla schválena novela § 60a odst. 7 školského zákona).